השוואה לתקופה


יומי חודשי
מ-
ינואר
2022
עד
יולי
2022

left
מחשבון תשואות
left

מסלולי השקעה (הראל-מגוון)

בחר את כל מסלולי ההשקעה
חיפוש
עליך לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה
של הראל על מנת ליצור את דו"ח ההשוואה.
הצג דוח גרפי
הצג דוח טבלאי

  1. מסלולי השקעה של הראל חברה לביטוח החלו את פעילותם מתאריך 23.9.04
  2. מסלול השקעה הראל אג"ח חו"ל - החל לפעול מתאריך 30.04.15
  3. הראל מסלול פאסיבי כללי – החל לפעול מתאריך 01.01.16
  4. הראל מסלול אג"ח עד 10% מניות - לשעבר הראל מסלול כללי עד 30% מניות שינה מדיניות השקעה בתאריך 01.01.16
  5. התשואות המוצגות לעיל הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
  6. אין במידע על תשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
  7. פרסום זה היננו לצורך מידע בלבד ואין בסקירה זו משום יעוץ, המלצה או הזמנה לביצוע עסקאות בניירות ערך סחורות או נכסים פיננסים אחרים.
  8. יעוץ שכזה יעשה בהתאם לצרכיו הספציפיים של כל משקיע.