השוואה לתקופה


יומי חודשי
מ-
ינואר
2015
עד
מרץ
2015

left
מחשבון תשואות
left

מסלולי השקעה (הראל-מגוון)

בחר את כל מסלולי ההשקעה
חיפוש
למידע מפורט אודות הרכב הנכסים במסלולים
עליך לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה
של הראל על מנת ליצור את דו"ח ההשוואה.
הצג דוח גרפי
הצג דוח טבלאי

  1. מסלולי השקעה של הראל חברה לביטוח החלו את פעילותם מתאריך 23.9.04,
  2. מסלול השקעה מק"מ בהראל חברה לביטוח - החל לפעול מתאריך 9.3.08.
  3. מסלול השקעה חו"ל בהראל חברה לביטוח - החל לפעול מתאריך 22.3.09.
  4. מסלול השקעה אג"ח מדינה החל לפעול בתאריך 14.07.09.
  5. מסלול השקעה אג"ח חברות החל לפעול בתאריך 09.07.09.
  6. התשואות המוצגות לעיל הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
  7. אין במידע על תשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
  8. פרסום זה היננו לצורך מידע בלבד ואין בסקירה זו משום יעוץ, המלצה או הזמנה לביצוע עסקאות בניירות ערך סחורות או נכסים פיננסים אחרים.
  9. יעוץ שכזה יעשה בהתאם לצרכיו הספציפיים של כל משקיע.

אתר הראל ביטוח ופיננסים | תנאי שימוש | מגוון השקעות-תוכניות חסכון והשקעה